Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.2.2023.

Rekisterinpitäjä

Lions Club Helsinki/Stamina ry (jatkossa ’LC Stamina’)

Y-tunnus: 3099391-2

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava: Heikki Hartikainen, 0400 610 016, heikki.hartikainen@lions.fi

Rekisterin nimi

Lions Club Helsinki/Stamina ry:n henkilötietorekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön ilmoittautuminen LC Staminan tapahtumaan ja/tai palautteen anto tapahtumasta ja/tai erikseen rekisteriin ilmoittautuminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on LC Staminan tapahtumien järjestäminen ja viestintä, yhteydenpito käyttäjiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja laskutus.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Nimi
  • Osoite (jos kerätty ja annettu)
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Klubi (jos henkilö on lions-klubin jäsen)
  • Tiedot tilatuista palveluista ja osallistumisesta tilaisuuksiin
  • IP-osoite (jos tieto kerätty sähköisen järjestelmän kautta)
  • Tapahtumiamme video- ja valokuvataan. Video- ja valokuvia ei liitetä henkilötietoihin.

Henkilötietoja säilytetään viiden vuoden ajan viimeisestä kontaktista.

Palvelun käyttäjien IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Video- ja valokuvien käyttäminen

Tapahtumien video- ja valokuvia voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin kuten mm. sosiaalisessa mediassa, Internetissä, TV:ssä ja muissa jakelukanavissa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tapaamisista, muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kenellekään. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

EN
Powered by TranslatePress